Luottamusmies 2020-luvun työpaikalla

Nimi: Luottamusmies 2020-luvun työpaikalla
Kirjoittajat: OTT Jaana Paanetoja
Julkaisija: Teollisuuden palkansaajat TP ry
ISBN: 978-952-7324-24-0 (nidos) 978-952-7324-25-7 (pdf)
Lataa Raportti PDF (1,89KB)

Luottamusmies 2020-luvun työpaikalla -raportissa OTT Jaana Paanetoja tarkastelee Suomen luottamusmiesjärjestelmää ja luottamusmiehen valintaa, asemaa ja tehtäviä. Raporttia varten toteutettiin myös kysely, jossa luottamusmiehet kertovat roolistaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan, sekä arvioivat järjestelmän toimivuutta ja yhteistyötä työnantajan kanssa.

Luottamusmiesten mukaan yhteistyö työpaikoilla on sujuvaa

Teollisuuden palkansaajien uusimman Edistys-raportin tavoitteena on edistää keskustelua luottamusmiesten asemasta ja tehtävistä.

Luottamusmiehet ovat keskeinen osa suomalaista työelämää ja tärkeässä roolissa työpaikoilla. Luottamusmiesten pääasiallinen tehtävä on valvoa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön noudattamista. Sen lisäksi he hoitavat työpaikoilla myös laajasti muita asioita. Luottamusmiehet toimivat henkilöstön tukena ja apuna sekä ovat mukana ratkaisemassa erilaisia ristiriitatilanteita. He toimivat henkilöstön edustajina yhteistoiminta-asioissa, neuvottelevat paikallisia sopimuksia ja käyvät vuoropuhelua työnantajan kanssa työyhteisön kehittämiseksi.

Teollisuuden palkansaajat tuottaa tutkittua tietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun työmarkkinoita koskevista aiheista. Uusimassa Edistys-raportissa Luottamusmies 2020-luvun työpaikalla oikeustieteen tohtori, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja tarkastelee Suomen luottamusmiesjärjestelmää ja luottamusmiehen valintaa, asemaa ja tehtäviä. Raportissa käsitellään viime vuosina työmarkkinoilla keskustelua herättäneitä työoikeudellisia kysymyksiä, kuten luottamusmiehen ja työsopimuslain perusteella valitun luottamusvaltuutetun keskinäistä suhdetta ja luottamusmiehen asemaa työehtosopimuksettomassa tilassa.

Oikeustieteellistä analyysiä täydentämään toteutettiin kysely, johon vastasi 587 luottamusmiestä toukokuussa 2022. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään muun ohessa sitä, miten työn ja työympäristön sekä sopimisjärjestelmän muutokset vaikuttavat luottamusmiehen tehtäviin.

Luottamusmiesten avovastauksia on hyödynnetty raportissa sellaisenaan, ja ne antavat rikkaan kuvan luottamusmiehen työstä tänä päivänä ja siitä, miten luottamusmiehet itse kokevat roolinsa ja vaikutusmahdollisuutensa. Luottamusmiehiltä kysyttiin myös järjestelmän toimivuudesta. He pitivät työehtosopimuksiin perustuvaa luottamusmiesjärjestelmää hyvin toimivana, sekä kokivat yhteistyön työnantajan kanssa sujuvan keskimäärin varsin hyvin: Yleisin annettu kouluarvosana yhteistyön onnistumiselle oli 8.

Edistys-raportti Luottamusmies 2020-luvun työpaikalla julkaistiin keskiviikkona 25.1.2023. Tilaisuudessa raportin tekijä OTT Paanetoja esitteli julkaisun. Sen jälkeen kuultiin työelämäkonsultti Jyrki Raina kommenttipuheenvuoro. Paneelikeskusteluun osallistuivat Fujitsu Finlandin pääluottamusmies Liisa-Johanna Pesonen, Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen, kansanedustaja Matias Mäkynen sekä Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n työmarkkinanyksikön johtaja Minna Ääri.

LUOTTAMUSMIES 2020-LUVUN TYÖPAIKALLA on neljästoista julkaisu TP:n Edistys-sarjassa. Kaikki Edistys-julkaisut ovat vapaasti ladattavissa ja luettavissa osoitteessa: www.tpry.fi/edistys

Lisätietoja:

Pääsihteeri Merja Jutila Roon, 050 325 4427, merja.jutila-roon@tpry.fi
OTT Jaana Paanetoja, 040 517 6966, jaana.paanetoja1@gmail.com

 

TYÖMARKKINANEUVOTTELUT 2019-2020. Suomen mallin sekä neuvottelu- ja sovittelujärjestelmän tulevaisuus.

Edistys-katsaukset / Tiedote / Uutinen

Käynnissä oleva neuvottelukierros on ollut vaikea. Lasse Laatunen esittää ratkaisuksi neuvottelu- ja sovittelujärjestelmän uudistamista. Liittokohtainen sopimisen malli kaipaa tuekseen selkeämpiä pelisääntöjä, ja keskusjärjestöillä tulisi olla edellytykset neuvotella työmarkkinoita laajemmin koskevat asiat pois liittoneuvottelujen tieltä. Useamman sovittelijan ja sovittelijaryhmän käyttö puolestaan monipuolistaisi sovitteluosaamista, kirjoittaa Laatunen uudessa Edistys-katsauksessa.

Julkaisun sivulle

Vaikutusarvioinnit osaksi päätöksentekoa - Miten varmistamme politiikassa, että teemme oikeita asioita.

Edistys-raportit / Tiedote / Uutinen

Politiikkatoimien vaikutusten jälkiarviointi antaisi lainsäätäjille ja kansalaisille luotettavaa tietoa siitä, kuinka yhteiskunnalliset toimet tosiasiassa vaikuttavat. Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmä esittää TP ry:n julkaisemassa Edistys-raportissa, että politiikkatoimien jälkiarviointi otettaisiin kiinteäksi osaksi suomalaista päätöksentekojärjestelmää. Olennaista olisi huolehtia verrokkiryhmän syntymisestä hyvissä ajoin.

Julkaisun sivulle