Kuinka lisätä työllisyyttä aktiivisella työvoimapolitiikalla? Suosituksia Suomelle

Nimi: Kuinka lisätä työllisyyttä aktiivisella työvoimapolitiikalla? Suosituksia Suomelle
Kirjoittajat: VTM Ari-Matti Näätänen
Julkaisija: Teollisuuden Palkansaajat TP ry
ISBN: 978-952-7324-10-3 (nidos) 978-952-7324-11-0 (pdf)
Lataa Raportti PDF (1,43KB)

Työvoimapolitiikan tutkija, VTM Ari-Matti Näätäsen kirjoittamassa raportissa käydään läpi Suomen kannalta olennaisia vaikuttavuuskirjallisuuden esimerkkejä aktiivisesta työvoimapolitiikasta. Raportin keskeisiä havaintoja on, että yksi palvelu ei välttämättä sovi kaikille. Kehittämällä kohdennettuja ja yksilöllisesti räätälöityjä työvoimapolitiikan palveluita pystytään parantamaan sekä työllisyyttä että työttömien hyvinvointia.

Työvoimapolitiikan tutkija, VTM Ari-Matti Näätänen on selvittänyt TP:n julkaisemassa Edistys-raportissa, miten aktiivisella työvoimapolitiikalla voidaan edistää työllisyyttä Suomessa. Raportin keskeisin havainto on, että kohdennetuilla ja yksilöllisesti räätälöidyillä työvoimapalveluilla voidaan parantaa sekä työllisyyttä että työttömien hyvinvointia Suomessa.

Raportissa perehdytään Suomen kannalta relevantteihin aktiivisen työvoimapolitiikan esimerkkeihin  verrokkimaista. ”Aktiivisen työvoimapolitiikan parantamisessa on suositeltavaa hyödyntää kansainvälisiä tapausesimerkkejä ja niistä tehtyjä vaikuttavuusarvioita”, toteaa Näätänen.

Selvityksestä nousee selkeästi esiin, että yksi palvelu ei välttämättä sovi kaikille työttömille. Aktiivisen työvoimapolitiikan tulokset heikkenevät, jos työtön ohjataan hänen tai työmarkkinoiden kannalta sopimattomien palveluiden piiriin. Vaikutukset sen sijaan korostuvat, kun eri työttömien ryhmiin sovelletaan heihin parhaiten sopivia työvoimapolitiikan toimenpiteitä. Näätäsen selvityksen mukaan esimerkiksi nuorten työttömien työllistymistä edistää parhaiten valmennus työ- ja koulutusmahdollisuuksista, kun taas maahanmuuttajataustaisten työttömien työllistymistä parantavat palkkatuki ja kielikoulutus. Ikääntyneiden työttömien kohdalla työllistymistä edistää osaamisen tunnistaminen ja päivittäminen sekä työkyvyn ylläpito, kun taas toimeentulotuen asiakkaiden kohdalla parhaisiin tuloksiin johtaa palveluiden yksilöllinen vaiheistaminen.

Näätänen tuo esiin raportissa, että työttömyys alenee nopeammin kriisin jälkeen, mikäli työttömien työkyky ja osaaminen säilyvät tai vahvistuvat kriisin aikana. Siten aktiivisen työvoimapolitiikan resurssien riittävyyden varmistaminen kriisitilanteessa on pitkänäköistä työllisyyspolitiikkaa.

Kuinka lisätä työllisyyttä aktiivisella työvoimapolitiikalla? Suosituksia Suomelle on TP:n seitsemäs Edistys-julkaisu ja Edistys-raporteista neljäs. Kaikki Edistys-julkaisut ovat saatavilla TP:n verkkosivuilla osoitteessa www.tpry.fi/edistys.

Raportti julkaistiin 30.7.2020. Lue myös Näätäsen blogi aiheesta: Työtä ja toimeliaisuutta yksilöllisesti räätälöidyillä työvoimapalveluilla.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Merja Jutila Roon, p. 050 325 4427, merja.jutila-roon@tpry.fi

TYÖMARKKINANEUVOTTELUT 2019-2020. Suomen mallin sekä neuvottelu- ja sovittelujärjestelmän tulevaisuus.

Edistys-katsaukset / Tiedote / Uutinen

Käynnissä oleva neuvottelukierros on ollut vaikea. Lasse Laatunen esittää ratkaisuksi neuvottelu- ja sovittelujärjestelmän uudistamista. Liittokohtainen sopimisen malli kaipaa tuekseen selkeämpiä pelisääntöjä, ja keskusjärjestöillä tulisi olla edellytykset neuvotella työmarkkinoita laajemmin koskevat asiat pois liittoneuvottelujen tieltä. Useamman sovittelijan ja sovittelijaryhmän käyttö puolestaan monipuolistaisi sovitteluosaamista, kirjoittaa Laatunen uudessa Edistys-katsauksessa.

Julkaisun sivulle

Työntekijöiden edustus yrityksen päätöksenteossa - tehotonta ja turhaa vai kaikille parempi?

Edistys-analyysit / Tiedote / Uutinen

Teollisuuden palkansaajat ja kansainvälinen tutkimusryhmä selvittivät 30 vuotta voimassa olleen hallintoedustuslain toteutumista yrityksissä henkilöstön edustajille lähetetyllä kyselyllä. Vastauksista käy ilmi, että erot yritysten välillä ovat suuria sekä hallintoedustuksen toteutuksessa että järjestelmän toimivuudessa. Ratkaisuksi analyysi esittää työntekijöiden edustajille tarkemmin määriteltyä roolia yritysten päätöksenteossa. Tämä tukisi henkilöstön ja yritysjohdon yhteistyötä, lisäisi luottamusta ja hyödyttäisi sekä yritystä että sen työntekijöitä.

Julkaisun sivulle